Resultat del procés de la borsa d'Educadors/es Bressol de l'Ajuntament de Barcelona


Des de CCOO us volem informar de la publicació del resultat final de l'ampliació de la borsa d'educadors/es Bressol de l'Ajuntament de BarcelonaLa Comissió de Selecció acorda publicar la relació de les persones aspirants que han superat el procés selectiu, per ordre de major a menor puntuació, i que passen a formar part del bloc C de la borsa de treball d’Educador/a d’Escola Bressol de l’Institut d’Educació. 

La Comissió de Selecció ha acordat que l’ampliació de borsa serà de les 462 persones aspirants millor classificades, per incloure totes les persones que han obtingut la puntuació de tall 5,93. 

Igualment, s’informa a les persones aspirants que formen part d’aquesta borsa, que arribat el moment de la formalització de la seva contractació/nomenament, aquesta restarà condicionada a l’acreditació documental de la totalitat de requisits de la convocatòria mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

CLASSIFICACIÓ FINAL AMPLIACIÓ BORSA