PREC UxB

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

JORDI PORTABELLA I CALVETE, en la seva qualitat de Regidor President
del Grup Municipal d’Unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat) a
l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació,
manifesta:

Atès el conflicte existent entre la comunitat educativa municipal i la
Regidoria d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona,
concretat fa pocs dies en la petició de dimissió del Regidor
d’Educació i Universitats formulada per 83 centres educatius
municipals.

D’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament
Orgànic Municipal, es formula la següent

PREC PER RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL
PER PART DE L’EXCEL·LENTÍSSIM SR. ALCALDE DE BARCELONA

Que s’estableixi un espai de mediació entre la comunitat educativa i la
Regidoria d’Educació i Universitats per tal de definir actuacions i polítiques
pròpies per el bon funcionament de la política educativa de la ciutat.

JORDI PORTABELLA I CALVETE

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Prec ICV-EUiA

Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa

AL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

PER A RESPOSTA DE L’EXCM. SR. ALCALDE

Ricard Gomà i Carmona, regidor-president del Grup Municipal d’ICV-EUiA, actuant en
el seu nom i representació exposa,

Que segons allò establert als articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de Portaveus del 29 de gener
de 2008 formula el següent

PREC

Que el govern municipal atengui la petició formal de dimissió del regidor d’Educació i
Universitats que han realitzat l’àmplia majoria de centres educatius municipals (escoles
bressol, escoles infantils i de primària, instituts de secundària i FP, ensenyaments
artístics, educació especial i educació d’adults) i, per tant, que l’Alcalde procedeixi al
cessament del Sr. Gerard Ardanuy en les seves funcions de regidor d’Educació i
Universitats.

Barcelona, 22 d’octubre de 2012

Ricard Gomà i Carmona