Manifest centres municipals

   


El claustre del centre  ………….. en data ………..  vol manifestar:

El nostre centre  forma  part d’una tradició educativa centenària de l’ Ajuntament de Barcelona; aquesta tradició conforma una complicitat entre els responsables polítics de l’ Ajuntament i els professionals  que hi treballem.

El darrer dia 19 de juny de 2012 la Comissió de Plenari va aprovar dues proposicions que donen mostra d’aquesta complicitat i voluntat de tenir uns centres de referència que donin la millor atenció educativa als  ciutadans de Barcelona.

Aquestes proposicions no han estat traslladades als nostres responsables de RR.HH i representants sindicals. En reunió mantinguda el dia 25 de juny, els responsables de RR.HH. han manifestat desconèixer aquestes proposicions i mantenir les decisions preses en quan a interlocució i retallades del personal municipal.

La mateixa absència dels màxims responsables, el Sr. Regidor i la Gerència de l’Àrea de Cultura,Coneixement, Innovació i Creativitat  és una mostra el seu desinterès per donar resposta al  mandat del plenari i la responsabilitat sobre els centres dels que l’Ajuntament n’és el titular.

La preocupació que l’ Ajuntament mostra per la seguretat dels ciutadans que viuen i visiten la nostra ciutat, ens agradaria que la mostressin per l’ Educació i el futur dels ciutadans d’aquesta ciutat.

Veiem molt difícil l’inici de curs amb normalitat el dia 12 de setembre, molts dels nostres companys no hi seran i d’altres treballarem amb unes condicions difícils de conciliar amb la pràctica educativa.

Per això exposat i perquè la nostra feina serà molt més difícil el proper curs demanem al Regidor D’ Educació que s’abstingui d’utilitzar els nostres projectes i les nostres escoles en futurs actes institucionals al nostre centre. 

Així mateix donat el seu poc interès per exercir de titular del nostre centre li demanem formalment la DIMISSIÓ per deixar lloc a algun responsable que vulgui exercir com a tal.Barcelona a ........................de 2012

   

   
   

   
           


      

       
   

   

   

   


       
    !"
#
$%!$ &
'
           
   


   


   
   

   

    (

   


      
   
   
   


)) **
   
   

   
+
$,
#-
   


)) **
 

( .
   

   
   

   
          
/
. (
.    

-
0    )
+     1
    (
2   


&     -&
.

- 3 &   
4        (
       
   


       
   


   4

   
/    


   
   
+    

    -
+       
   

   
   5


       
!$


   
-
   

#
       
   
   


   
   

'
    .6
.
    (    

    4
   
       


)
+     7
+ 8    
   
   


   
   
   

   

.
.


    (
   
.
       
   
   

      
739303:
   
.     +    


+
.
       

   

$%!$

Comunicat mesa sindical


Barcelona, 29 de juny de 2012

Benvolguts companys i companyes,
Aquest matí hi ha hagut una concentració davant de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com es va acordar a la Coordinadora d’Escoles del passat dimarts 26, en la qual han estat presents membres en representació de totes les escoles del Consorci d’Educació de Barcelona i de l’IMEB. Donem les gràcies a tots els assistents pel vostre suport, donat que en aquests moments d’incertesa, cal que unifiquem forces i continuem la lluita per defensar els nostres drets.
Hem estat acompanyats pels representants  dels grups polítics del PSC, ICV-EUiA i UpB que el passat dia 19 de juny varen aprovar en la Comissió de Plenari la no aplicació de l’acord de Govern de la Generalitat  sobre la reducció salarial del 5%   i l’aplicació mimètica al personal docent homologat de titularitat municipal. Han mostrat la seva indignació envers la situació dels docents a les escoles municipals i s’han compromés a fer un seguiment de les resolucions aprovades en el seu dia.
En un principi, dos mestres estaven acreditats per entrar al Ple de l’Ajuntament i, finalment, no se’ls ha permés entrar perquè l’equip de govern ha omplert la sala d’assessors tècnics.
Ja hem posat en mans dels Serveis Jurídics per presentar la demanda en relació a aquestes mesures.
Recordeu que els Claustres dels centres heu d’aprovar el comunicat de la Coordinadora d’Escoles. Molts centres ja ho heu fet, d’altres ho faran a principis de setembre; comuniqueu-nos els acords als que heu arribat.
Us continuarem informant!

MESA SINDICAL
IMEB-CEB

Comunicat mesa sindical