DIES I HORES PER ASSUMPTES PROPIS A RECUPERAR

CCOO volem recordar-vos que tenim dret a gaudir de dies i d'hores per assumptes propis a recuperar. Amb l'acord de la direcció del centre i atenent necessitats del servei.Rebem moltes consultes de com podem fer per acompanyar els pares grans a visites mèdiques o gestions vàries.

Es poden utilitzar els 6 dies a recuperar que diu l'annex del consorci  del conveni:

Article 3.1.-Personal docent de centres i serveis educatius 
3.1.2.-Excepcionalment, atenent les necessitats del servei i d'acord amb la Direcció del centre, sis dels vuit dies de lliure disposició en el primer paràgraf de l'article 15.2.m de l'acord marc podran gaudir-se durant el curs escolar, amb caràcter recuperable en el mateix curs.

Es poden utilitzar 20 o 60 hores trimestrals a recuperar, segons conveni:

Article13.6 Règim general de compliment horari.


S’estableix el dret a 20 hores trimestrals per a afers propis amb caràcter de recuperables. La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb la prefectura immediata, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes d’una hora diària i màximes de cinc. La recuperació es realitzarà abans que finalitzin els dos mesos següents al mes en què han estat utilitzades, de comú acord amb la prefectura i en fraccions mínimes de 30 minuts.

Es reconeix un règim especial d’utilització d’aquestes hores per motius de conciliació familiar, incrementant- se el límit de 20 fins a les 60 hores trimestrals, per als pares/mares de menors de 12 anys, per al personal amb fills amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per als empleats que convisquin amb cònjuge, pare o mare incapaç i que igualment requereixi assistència especial. S’exceptua el supòsit de pare i mare incapaç quan el cònjuge no treballi. Si ambdós treballen a l’Ajuntament o Entitats Municipals, només en gaudirà un d’ells. La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb la prefectura immediata, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de trenta minuts i màximes de cinc hores. La recuperació es realitzarà abans que finalitzin els dos mesos següents al mes en què han estat utilitzades, de comú acord amb la prefectura i en fraccions mínimes de trenta minuts. La recuperació d’hores que s’estableix en aquest article no podrà realitzar-se dins de l’ interval de migdia previst per dinar en cada règim de prestació horària, excepte pel personal acollit al règim especial d’utilització de 60 hores trimestrals per motius de conciliació familiar que s’estipula en el paràgraf anterior.

Els empleats/des que tinguin la intenció de fer ús d’aquest règim especial ho posaran en coneixement prèviament a la prefectura de personal corresponent a l’efecte de programar la forma i els horaris habituals de recuperació.
ANNEX DEL CONVENI CONSORCI

CONVENI